Χωρίς κατηγορία

ΣτΕ 850/2018 [Νόμιμη απόφαση δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων]

  • Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

  • Χωρίς κατηγορία

Περίληψη

-Από τον προϊσχύσαντα Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το δημοτικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κανονιστικών πράξεων σχετικών με τη χρήση και τη λειτουργία δημοτικού κοιμητηρίου, τροποποιώντας τον ήδη ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας αυτού, μετά από εκτίμηση των συνθηκών που επικρατούν και των γενικότερων αναγκών των δημοτών. Εξάλλου, η παύση για το μέλλον της λειτουργίας δημοτικών ή κοινοτικών κοιμητηρίων ως χώρων ενταφιασμού νεκρών, δε μπορεί να αποφασίζεται ελεύθερα από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους σε σχέση με τη λειτουργία των κοιμητηρίων τους, αλλά πρέπει να συντρέχουν προς τούτο λόγοι προστασίας της δημοσίας υγείας ή του δημοσίου εν γένει συμφέροντος, οι λόγοι δε αυτοί πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς και συγκεκριμένως.

-Η ακυρωθείσα με την προσβαλλόμενη πράξη του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. απόφαση του Δ.Σ. Θεσ/νίκης δεν αφορά την ίδρυση ή επέκταση κοιμητηρίου, αλλά τη μη αναστολή (εν μέρει) της λειτουργίας του,
ήτοι τη συνέχιση ενταφιασμών τριετούς διάρκειας σε κοιμητήριο υφιστάμενο ήδη από το 1930, η οποία είχε ανασταλεί βάσει του άρθρου 3 εό. β του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων που εγκρίθηκε με την 1844/2015 απόφαση του Δ.Σ. Θεσ/νίκης. με αιτιολογικό έρεισμα την έλλειψη θέσεων ταφής και τον κορεσμό του χωνευτηρίου και του εδάφους. Για την έκδοση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. Θεσ/νίκης 881/2016 περί συνέχισης ενταφιασμών τριετούς διάρκειας στο επίμαχο κοιμητήριο, λήφθηκε υπόψη σειρά νεότερων στοιχείων που προέκυψαν μετά την έκδοση της ως άνω Κανονισμού. Με βάση νεώτερα δεδομένα ως προς τον κορεσμό του εδάφους, στα οποία στηρίχθηκε η ακυριοθείσα απόφαση του Δ.Σ. Θεσ/νίκης, καθίστατο νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη η συνέχιση λειτουργίας του επίμαχου κοιμητηρίου, τα δε στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση του Ε.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. προκειμένυυ να ακυρώσει την (ος άνω πράξη του Δ.Σ. Θεσ/νίκης δεν επαρκούν για να κλονίσουν το αιτιολογικό της έρεισμα, δεδομένου και του γεγονότος ότι είναι προγενέστερα, της από 21.4.2016 μελέτης του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας του Α.Π.Θ. και των λοιπών αναφερομένων στη σχετική απόφαση του Δ.Σ. στοιχείων. Ενόψει αυτών,  η προσβαλλόμενη απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. δεν αιτιολογείται νομίμως και είναι για το λόγο αυτό ακυρωτέα.

Πρόεδρος:  Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Μ. Μπαμπίλη

Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της από το Δικαστήριο.