ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣτΕ 1037/2022 [Μη νόμιμη έγκριση δημιουργίας και περιβαλλοντικών όρων Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στην Ίο λόγω έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού]

   Περίληψη – Στην C-280/2018 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται μεταξύ άλλων, τα εξής: Βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 4, της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ 2012, L 26), στο ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει…

  • ΣΤΕ 1924/2021 [ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΟΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ]

    Περίληψη  – Ο καθορισμός των χρήσεων του υδάτινου αποδέκτη με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων του σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων μπορεί να εξελίσσονται παράλληλα, αμφότερες δε οι πράξεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τελικώς εκδιδόμενη άδεια διαθέσεως των επεξεργασμένων λυμάτων στον υδάτινο αποδέκτη. Εξάλλου, η πράξη με την οποία καθορίζεται χρήση…

   • Βιβλιοπαρουσίαση: Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος

    • Ν. Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ.Ν.

    Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος, Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης – Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2021, σελ. 395 Παρουσίαση: Νικόλαος Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ.Ν.   Το παρουσιαζόμενο βιβλίο παρουσιάζει με εξαιρετικό τρόπο την αντιμετώπιση, από το δίκαιο του περιβάλλοντος (διεθνές, ενωσιακό και ελληνικό) των γενετικών πόρων: οποιουδήποτε, δηλαδή, υλικού…

   • Κείμενα

   • Airbnb ως χρήση γης: κατοικία ή τουρισμός;

    • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Δικηγόρος – Καθηγητής Ε.Μ.Π.

    Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το νομοθετικό πλαίσιο για τη βραχυχρόνια μίσθωση αποτυπώνεται στους νόμους 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240), 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167) και 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74). Στις αιτιολογικές εκθέσεις των παραπάνω νόμων αναφέρονται κυρίως οι οικονομικοί λόγοι, ως γενεσιουργός αιτία θέσπισής τους καθώς επίσης και ως βασικό κίνητρο, προκρίνεται μία φορολογική αντιμετώπιση ως μοναδική αντίληψη…

   • Από τις αστικές χρήσεις με τον πολεοδόμο, στις χρήσεις γης της Νatura 2000 με τον περιβαλλοντολόγο;

    • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Καθηγητής ΕΜΠ

    1. H Ελλάδα έχει εντάξει στο δίκτυο Natura 2000 συνολικά 446 περιοχές(YA 50743/2017, ΦΕΚ 4432/Β/2017). Από αυτές, 265 περιοχές έχουν οριστεί ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) σύμφωνα με την Οδηγία των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και 207 έχουν χαρακτηρισθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την Οδηγία για τα πτηνά (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε με…

   • Νομολογία

   • ΣτΕ 1385/2022 [Εν μέρει παράνομο πρωτόκολλο επιβολής ειδικής αποζημίωσης για διατήρηση αυθαιρέτων κατασκευών εντός δασικής και αναδασωτέας έκτασης]

     Περίληψη – Με την κρινόμενη έφεση προβάλλεται ότι το δικάσαν εφετείο παρά τον νόμο προέβη σε ολική ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξεως και όχι μόνον κατά το μέρος αυτής το οποίο αντιστοιχούσε στο υπερβαίνον εμβαδόν δοθέντος ότι τα τετραγωνικά μέτρα των κατασκευών προέκυπταν ευθέως από τη διαταγή κατεδάφισης, η οποία αποτελεί το νόμιμο έρεισμα του επίδικου…

    • ΣτΕ 1381/2022 [Μη νόμιμη απόφαση κατεδάφισης κατασκευών που εξυπηρετούν ΧΥΤΑ μέσα σε αναδασωτέα έκταση]

      Περίληψη – H κρίση του δικάσαντος δικαστηρίου παρίσταται, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα, μη νόμιμη, δεδομένου ότι είναι αντίθετη προς τις αρχές του ενιαίου της Διοίκησης, της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας, η κατεδάφιση κατασκευών που εξυπηρετούν εγκατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων, δηλαδή βασικού δημόσιου έργου υποδομής, το οποίο λειτουργεί επί μακρόν έχοντας αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά κατόπιν θετικών…

     • ΣτΕ 1295/2022 [Νόμιμο πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης λόγω διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών σε δημόσια δασική έκταση]

       Περίληψη – Με τον μοναδικό λόγο εφέσεως προβάλλεται ότι η εκκαλούμενη απόφαση, δεχόμενη ότι η βάση υπολογισμού αποζημιώσεως για το χρονικό διάστημα από 6.12.2013 έως 7.8.2014 καθορίζεται σε 0,587 ευρώ, βάσει του άρθρου 114 παρ. 5 του ν. 1892/1990 το οποίο είχε καταργηθεί κατά το χρόνο εκδόσεως του πρωτοκόλλου, αντί ενός (1) ευρώ, βάσει της…

      • Επικαιρότητα

      • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων για την Ευθύνη στο Περιβάλλον»

        Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE PROFILE διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα: «Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων για την Ευθύνη στο Περιβάλλον», την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022, από ώρα 09:00 έως 15:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων στο κτίριο του ΥΠΕΝ, Μεσογείων 119. Δείτε εδώ την επιστολή και…

       • Επιστημονικό Συνέδριο: Από τη Διακήρυξη της Στοκχόλμης στη Νομική της Αθήνας – Συμβάλλοντας στην εξέλιξη του Δικαίου Περιβάλλοντος

         Το ΕΚΠΑ και οι Απόφοιτοι ΠΜΣ Δικαίου Περιβάλλοντος της Νομικής Σχολής Αθηνών διοργανώνουν Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: “Από τη Διακήρυξη της Στοκχόλμης στη Νομική της Αθήνας – Συμβάλλοντας στην εξέλιξη του Δικαίου Περιβάλλοντος” προς τιμήν της Καθηγήτριας κας Γλυκερίας Σιούτη, με αφορμή τα 50 χρόνια από τη γέννηση του Δικαίου Περιβάλλοντος, και τα 20 χρόνια…

        • Επισκόπηση τύπου

        • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

         • ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ, Επ. Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας

         • ΠερΔικ 2021, σ. 162-175

        • ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

         • Μαρία Γαβουνέλη, Αν. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

         • ΠερΔικ 2021, σ. 153-161

        • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕ 2316/2020 (ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΔΑΣΙΚΗ ΈΚΤΑΣΗ – ΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ)

         • Κατερίνα Παπαδοπούλου, Διδάκτωρ ΔΔ

         • ΘΠΔΔ 2021, σ. 486-488

        • Περιβαλλοντικό αρχείο

         Επικοινωνία

         Το όνομά σας (απαραίτητο)

         Το email σας (απαραίτητο)

         Θέμα

         Το μήνυμά σας

         Αποστολή αντίγραφου στο email μου

         [recaptcha]

         Νόμος και Φύση

         Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
         για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

         nomosphysis@ath.forthnet.gr

         210 3620737

         Με την ευγενική χορηγία

         και της

         RF ENERGY