ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣτΕ 1037/2022 [Μη νόμιμη έγκριση δημιουργίας και περιβαλλοντικών όρων Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στην Ίο λόγω έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού]

   Περίληψη – Στην C-280/2018 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται μεταξύ άλλων, τα εξής: Βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 4, της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ 2012, L 26), στο ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει…

  • ΣΤΕ 1924/2021 [ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΟΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ]

    Περίληψη  – Ο καθορισμός των χρήσεων του υδάτινου αποδέκτη με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων του σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων μπορεί να εξελίσσονται παράλληλα, αμφότερες δε οι πράξεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τελικώς εκδιδόμενη άδεια διαθέσεως των επεξεργασμένων λυμάτων στον υδάτινο αποδέκτη. Εξάλλου, η πράξη με την οποία καθορίζεται χρήση…

   • Βιβλιοπαρουσίαση: Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος

    • Ν. Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ.Ν.

    Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος, Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης – Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2021, σελ. 395 Παρουσίαση: Νικόλαος Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ.Ν.   Το παρουσιαζόμενο βιβλίο παρουσιάζει με εξαιρετικό τρόπο την αντιμετώπιση, από το δίκαιο του περιβάλλοντος (διεθνές, ενωσιακό και ελληνικό) των γενετικών πόρων: οποιουδήποτε, δηλαδή, υλικού…

   • Κείμενα

   • Airbnb ως χρήση γης: κατοικία ή τουρισμός;

    • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Δικηγόρος – Καθηγητής Ε.Μ.Π.

    Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το νομοθετικό πλαίσιο για τη βραχυχρόνια μίσθωση αποτυπώνεται στους νόμους 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240), 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167) και 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74). Στις αιτιολογικές εκθέσεις των παραπάνω νόμων αναφέρονται κυρίως οι οικονομικοί λόγοι, ως γενεσιουργός αιτία θέσπισής τους καθώς επίσης και ως βασικό κίνητρο, προκρίνεται μία φορολογική αντιμετώπιση ως μοναδική αντίληψη…

   • Από τις αστικές χρήσεις με τον πολεοδόμο, στις χρήσεις γης της Νatura 2000 με τον περιβαλλοντολόγο;

    • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Καθηγητής ΕΜΠ

    1. H Ελλάδα έχει εντάξει στο δίκτυο Natura 2000 συνολικά 446 περιοχές(YA 50743/2017, ΦΕΚ 4432/Β/2017). Από αυτές, 265 περιοχές έχουν οριστεί ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) σύμφωνα με την Οδηγία των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και 207 έχουν χαρακτηρισθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την Οδηγία για τα πτηνά (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε με…

   • Νομολογία

   • ΣτΕ 443/2023 [Νόμιμη ανάκληση παραχώρησης σε Δήμο του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού για την κατασκευή έργου ανάπλασης]

     Περίληψη – Η προσβαλλόμενη πράξη, αφού έλαβε υπόψη τον περιλαμβανόμενο στην ανακληθείσα πράξη παραχωρήσεως όρο, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η «περαιτέρω επέμβαση και κάθε μορφής κατασκευή στην ευρύτερη περιοχή (εκσκαφή για κατασκευή περίφραξης ή οποιοσδήποτε οικοδομής), χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες εγκρίσεις, τα στοιχεία του φακέλου στα οποία αναφέρεται ότι δεν τηρήθηκαν οι τεθέντες…

    • ΣτΕ 441/2023 [Παράνομη απόρριψη αίτησης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ουσιώδους περιορισμού και στέρησης της χρήσης ακινήτου εκτός σχεδίου εντός αρχαιολογικού χώρου]

      Περίληψη – Οι περιορισμοί που ερείδονται αποκλειστικά στο άρθρο 24 του Συντάγματος και μπορούν, καταρχήν, να έχουν ευρύτερο περιεχόμενο από τους γενικούς περιορισμούς της ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 17 του Συντάγματος, δημιουργούν υποχρέωση αποζημίωσης του θιγόμενου ιδιοκτήτη κατά το άρθρο 24 παρ. 6 του Συντάγματος, όταν δεσμεύουν ουσιωδώς την ιδιοκτησία κατά τον προορισμό της χάριν…

     • ΣτΕ 389/2022 [Νόμιμη απόφαση διακοπής λειτουργίας ανελκυστήρων στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτου]

       Περίληψη – Οι ανελκυστήρες, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε χώρους στάθμευσης, υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο και δοκιμές κάθε έτος, ανεξαρτήτως του αν οι χώροι αυτοί λειτουργούν με υπαλλήλους ή με αυτοεξυπηρέτηση και ανεξαρτήτως του αν στους εν λόγω χώρους έχει δυνατότητα πρόσβασης το κοινό. Ο δε κανονιστικός νομοθέτης, συμπεριλαμβάνοντας μαζί με τους χώρους στάθμευσης, κτίρια…

      • Επικαιρότητα

      • Επιστημονική Εκδήλωση – Βιβλιοπαρουσίαση: Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Β. Βρετού “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση, Ombudsman & Μελλοντικές Γενεές”

        Οι Εκδόσεις Mπαρμπουνάκη διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της κας  Βασιλικής Βρετού, Δρ Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών,  Δικηγόρου, Ειδικής Επιστήμονος στο Συνήγορο του Πολίτη. Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση, Ombudsman & Μελλοντικές Γενεές,   την  Παρασκευή  11 Νοεμβρίου 2022   και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών  (Aκαδημίας 60)   ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Μαρία Καραμανώφ,  Αντιπρόεδρος του…

       • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων για την Ευθύνη στο Περιβάλλον»

         Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE PROFILE διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα: «Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων για την Ευθύνη στο Περιβάλλον», την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022, από ώρα 09:00 έως 15:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων στο κτίριο του ΥΠΕΝ, Μεσογείων 119. Δείτε εδώ την επιστολή και…

        • Επισκόπηση τύπου

        • Η πεζοπορία ως δραστηριότητα υπαίθριας αναψυχής. Το πολύπτυχο της θεσμικής ρύθμισης

         • ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΟΙΡΑ, Καθηγήτρια Παν/μίου Δυτ. Αττικής

         • Δημ. Μυλωνόπουλος, Καθηγητής Παν/μίου Δυτ. Αττικής

         • ΠερΔικ 2022, σ. 542-552

        • Εθνικός Κλιματικός Νόμος: Μια πρώτη χαρτογράφηση και αξιολόγηση

         • Ιω. Βασιλοπούλου, Δικηγόρος

         • Ιφ. Τσακαλογιάννη, Δικηγόρος

         • ΠερΔικ 2022, σ. 513-524

        • Η δικονομία του ΕΔΔΑ εν εξελίξει για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μέσα από τις διαπολιτειακές δεσμεύσεις ενός κοινού δημοσίου συμφέροντος

         • Μιχαήλ Παπαγεωργίου, ΔΝ - Δικηγόρος

         • ΠερΔικ 2022, σ. 533-541

        • Περιβαλλοντικό αρχείο

         Επικοινωνία

         Το όνομά σας (απαραίτητο)

         Το email σας (απαραίτητο)

         Θέμα

         Το μήνυμά σας

         Αποστολή αντίγραφου στο email μου

         [recaptcha]

         Νόμος και Φύση

         Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
         για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

         nomosphysis@ath.forthnet.gr

         210 3620737

         Με την ευγενική χορηγία

         και της

         RF ENERGY