ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • Επιστημονική Ημερίδα: Συμβάσεις – Πολεοδομία – Δικαστές και Μηχανικοί για αειφόρο ανάπτυξη

   Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: “Συμβάσεις – Πολεοδομία –Δικαστές και Μηχανικοί για αειφόρο ανάπτυξη”, την Τετάρτη 31 Μαϊου 2023, ώρα: 16.30, στο κτίριο Αβέρωφ, Αίθουσα τελετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δείτε εδώ το Πρόγραμμα.

  • ΣτΕ 1037/2022 [Μη νόμιμη έγκριση δημιουργίας και περιβαλλοντικών όρων Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στην Ίο λόγω έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού]

    Περίληψη – Στην C-280/2018 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται μεταξύ άλλων, τα εξής: Βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 4, της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ 2012, L 26), στο ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει…

   • ΣΤΕ 1924/2021 [ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΟΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ]

     Περίληψη  – Ο καθορισμός των χρήσεων του υδάτινου αποδέκτη με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων του σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων μπορεί να εξελίσσονται παράλληλα, αμφότερες δε οι πράξεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τελικώς εκδιδόμενη άδεια διαθέσεως των επεξεργασμένων λυμάτων στον υδάτινο αποδέκτη. Εξάλλου, η πράξη με την οποία καθορίζεται χρήση…

    • Κείμενα

    • Η κυριαρχία του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ως πολυεργαλείο του σχεδιασμού

     • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Δικηγόρος- Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π

     Ι. Η γέννηση του Ε.Π.Σ. ως αποτέλεσμα της ρυθμιστικής κρίσης του Γ.Π.Σ.[1] Η δύναμη του πολεοδομικού σχεδιασμού και της πολεοδόμησης είναι η μόνιμη και σταθερή δοκιμασία τους στην πράξη. Η δοκιμασία κατά την υλοποίηση του κάθε σχεδιασμού αναδεικνύει αναμφίβολα προβλήματα και αστοχίες του μελετητή και του νομοθετικού πλαισίου  και κυρίως προβληματισμό ως προς  τις βασικές…

    • Airbnb ως χρήση γης: κατοικία ή τουρισμός;

     • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Δικηγόρος – Καθηγητής Ε.Μ.Π.

     Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το νομοθετικό πλαίσιο για τη βραχυχρόνια μίσθωση αποτυπώνεται στους νόμους 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240), 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167) και 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74). Στις αιτιολογικές εκθέσεις των παραπάνω νόμων αναφέρονται κυρίως οι οικονομικοί λόγοι, ως γενεσιουργός αιτία θέσπισής τους καθώς επίσης και ως βασικό κίνητρο, προκρίνεται μία φορολογική αντιμετώπιση ως μοναδική αντίληψη…

    • Νομολογία

    • ΣτΕ Ολ. 992/2023 [Μη νόμιμη έγκριση παρέκκλισης από τις γενικές διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την κατασκευή αγροτικής αποθήκης κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγρ. 1 του π.δ. της 24-31.5.1985

      Περίληψη – Έγκριση παρέκκλισης από τις γενικές διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης για την κατασκευή αγροτικής αποθήκης κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγρ. 1 του π.δ. της 24-31.5.1985 (άρθρο 163 παράγρ. 1 του Κ.Β.Π.Ν.) – Ελλείψει σαφούς κανονιστικού πλαισίου και νόμιμων κριτηρίων, η έγκριση της παρέκκλισης δεν αποτελεί εφαρμογή του νόμου με την έκδοση…

     • ΣτΕ 982/2023 [Αναιρετέα απόφαση ΔΕΑ σε υπόθεση επιβολής περιβαλλοντικού προστίμου]

       Περίληψη – Η διοικητική κύρωση του προστίμου λόγω παραβίασης των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των όρων που προβλέπονται στις διοικητικές πράξεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επιβάλλεται σε βάρος του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας τόσο σε περίπτωση επέλευσης ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος, η οποία οφείλεται στη συγκεκριμένη παραβατική συμπεριφορά, όσο και ανεξαρτήτως της…

      • ΣτΕ 979/2023 [Αναρμοδίως εκδοθείσα απόφαση τμηματικής οριοθέτησης ρέματος σε περιοχή παραδοσιακού οικισμού]

        Περίληψη – Η οριοθέτηση υδατορεμάτων, τα οποία ευρίσκονται σε οικισμούς ή περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου, που λόγω του χαρακτήρα τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, τα αρχιτεκτονικά ή παραδοσιακά σύνολα, οι παραδοσιακοί οικισμοί, οι παραλιακές περιοχές ή οικισμοί, οι τουριστικοί τόποι, τα δάση, οι δασικές εκτάσεις, τα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους,…

       • Επικαιρότητα

       • Επιστημονική Ημερίδα: Συμβάσεις – Πολεοδομία – Δικαστές και Μηχανικοί για αειφόρο ανάπτυξη

         Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: “Συμβάσεις – Πολεοδομία –Δικαστές και Μηχανικοί για αειφόρο ανάπτυξη”, την Τετάρτη 31 Μαϊου 2023, ώρα: 16.30, στο κτίριο Αβέρωφ, Αίθουσα τελετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δείτε εδώ το Πρόγραμμα.

        • Ημερίδα: “Πολεοδομικός Σχεδιασμός μικρών οικισμών Νομοθεσία, Νομολογία, Διοικητική πρακτική”

          Η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας (ΕΕΔιΠοΧ) και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: “Πολεοδομικός Σχεδιασμός μικρών οικισμών. Νομοθεσία, Νομολογία, Διοικητική πρακτική”, την Τετάρτη 10 Μαϊου 2023, στις 17.00,  στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Δείτε εδώ το Πρόγραμμα.

         • Επισκόπηση τύπου

         • Η πεζοπορία ως δραστηριότητα υπαίθριας αναψυχής. Το πολύπτυχο της θεσμικής ρύθμισης

          • ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΟΙΡΑ, Καθηγήτρια Παν/μίου Δυτ. Αττικής

          • Δημ. Μυλωνόπουλος, Καθηγητής Παν/μίου Δυτ. Αττικής

          • ΠερΔικ 2022, σ. 542-552

         • Εθνικός Κλιματικός Νόμος: Μια πρώτη χαρτογράφηση και αξιολόγηση

          • Ιω. Βασιλοπούλου, Δικηγόρος

          • Ιφ. Τσακαλογιάννη, Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2022, σ. 513-524

         • Η δικονομία του ΕΔΔΑ εν εξελίξει για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μέσα από τις διαπολιτειακές δεσμεύσεις ενός κοινού δημοσίου συμφέροντος

          • Μιχαήλ Παπαγεωργίου, ΔΝ - Δικηγόρος

          • ΠερΔικ 2022, σ. 533-541

         • Περιβαλλοντικό αρχείο

          Επικοινωνία

          Το όνομά σας (απαραίτητο)

          Το email σας (απαραίτητο)

          Θέμα

          Το μήνυμά σας

          Αποστολή αντίγραφου στο email μου

          [recaptcha]

          Νόμος και Φύση

          Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
          για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

          nomosphysis@ath.forthnet.gr

          210 3620737

          Με την ευγενική χορηγία

          και της

          RF ENERGY