ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣτΕ 1037/2022 [Μη νόμιμη έγκριση δημιουργίας και περιβαλλοντικών όρων Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στην Ίο λόγω έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού]

   Περίληψη – Στην C-280/2018 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται μεταξύ άλλων, τα εξής: Βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 4, της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ 2012, L 26), στο ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει…

  • ΣΤΕ 1924/2021 [ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΟΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ]

    Περίληψη  – Ο καθορισμός των χρήσεων του υδάτινου αποδέκτη με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων του σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων μπορεί να εξελίσσονται παράλληλα, αμφότερες δε οι πράξεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τελικώς εκδιδόμενη άδεια διαθέσεως των επεξεργασμένων λυμάτων στον υδάτινο αποδέκτη. Εξάλλου, η πράξη με την οποία καθορίζεται χρήση…

   • Βιβλιοπαρουσίαση: Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος

    • Ν. Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ.Ν.

    Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος, Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης – Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2021, σελ. 395 Παρουσίαση: Νικόλαος Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ.Ν.   Το παρουσιαζόμενο βιβλίο παρουσιάζει με εξαιρετικό τρόπο την αντιμετώπιση, από το δίκαιο του περιβάλλοντος (διεθνές, ενωσιακό και ελληνικό) των γενετικών πόρων: οποιουδήποτε, δηλαδή, υλικού…

   • Κείμενα

   • Airbnb ως χρήση γης: κατοικία ή τουρισμός;

    • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Δικηγόρος – Καθηγητής Ε.Μ.Π.

    Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το νομοθετικό πλαίσιο για τη βραχυχρόνια μίσθωση αποτυπώνεται στους νόμους 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240), 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167) και 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74). Στις αιτιολογικές εκθέσεις των παραπάνω νόμων αναφέρονται κυρίως οι οικονομικοί λόγοι, ως γενεσιουργός αιτία θέσπισής τους καθώς επίσης και ως βασικό κίνητρο, προκρίνεται μία φορολογική αντιμετώπιση ως μοναδική αντίληψη…

   • Από τις αστικές χρήσεις με τον πολεοδόμο, στις χρήσεις γης της Νatura 2000 με τον περιβαλλοντολόγο;

    • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Καθηγητής ΕΜΠ

    1. H Ελλάδα έχει εντάξει στο δίκτυο Natura 2000 συνολικά 446 περιοχές(YA 50743/2017, ΦΕΚ 4432/Β/2017). Από αυτές, 265 περιοχές έχουν οριστεί ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) σύμφωνα με την Οδηγία των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και 207 έχουν χαρακτηρισθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την Οδηγία για τα πτηνά (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε με…

   • Νομολογία

   • ΣτΕ 2322/2022 [Νόμιμο το ΓΠΣ Δ. Πάτρας ως προς τον καθορισμό χρήσεων σε ακίνητο κοινωφελούς Ιδρύματος]

     Περίληψη – Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο αποτελεί τη γενική πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης είτε των ήδη πολεοδομημένων είτε των προς πολεοδόμηση περιοχών, η οποία διατυπώνεται ύστερα από αξιολόγηση των οικιστικών αναγκών και των επιπτώσεων της πολεοδομικής ρυθμίσεως στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και στους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους της περιοχής που καταλαμβάνει. Το ΓΠΣ περιέχει, κατ’ αρχήν,…

    • ΠΕ ΣτΕ 154/2022 [Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) λιμένα Πειραιά]

      – Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) λιμένα Πειραιά».   Πρόεδρος:  Μ. Γκορτζολίδου Εισηγητής: Χρ. Παπανικολάου   Βασικές Σκέψεις Με το υπό επεξεργασία σχέδιο προεδρικού διατάγματος επιχειρείται, κατ’ επίκληση, πλην άλλων, της παρ. 9 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145),…

     • ΣτΕ 2285/2022 [Νόμιμη ΥΑ μεταφοράς απορριμμάτων σε ΧΥΤ]

       Περίληψη – Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να λάβει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν μη επιδεχόμενα αναβολής προβλήματα, που δημιουργούνται από την αδυναμία ή ανεπάρκεια διαχείρισης των απορριμμάτων και τα οποία οφείλονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις που δημιουργούν ή ενδέχεται να δημιουργήσουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης με κίνδυνο την υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή να απειλήσουν…

      • Επικαιρότητα

      • Επιστημονική Εκδήλωση – Βιβλιοπαρουσίαση: Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Β. Βρετού “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση, Ombudsman & Μελλοντικές Γενεές”

        Οι Εκδόσεις Mπαρμπουνάκη διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της κας  Βασιλικής Βρετού, Δρ Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών,  Δικηγόρου, Ειδικής Επιστήμονος στο Συνήγορο του Πολίτη. Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση, Ombudsman & Μελλοντικές Γενεές,   την  Παρασκευή  11 Νοεμβρίου 2022   και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών  (Aκαδημίας 60)   ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Μαρία Καραμανώφ,  Αντιπρόεδρος του…

       • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων για την Ευθύνη στο Περιβάλλον»

         Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE PROFILE διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα: «Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων για την Ευθύνη στο Περιβάλλον», την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022, από ώρα 09:00 έως 15:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων στο κτίριο του ΥΠΕΝ, Μεσογείων 119. Δείτε εδώ την επιστολή και…

        • Επισκόπηση τύπου

        • Σχόλιο στην απόφαση ΔΕΕ της 28.4.2022, υπόθεση C-43/21 (Παράταση άδειας εκμετάλευσης ΧΥΤ)

         • Αγγ. Τσουκαλά, Δικηγόρος

         • ΠερΔικ 2022, σ. 505

        • Σχόλιο στην απόφαση ΔΕΕ της 28.4.2022, υπόθεση C-251/21 (Ενισχύσεις ως αντιστάθμισμα σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς)

         • Αγγ. Τσουκαλά, Δικηγόρος

         • ΠερΔικ 2022, σ. 503

        • Παρατηρήσεις στην ΣτΕ 164/2022 (ΓΠΣ Πάρου – Επέκταση οικισμών και ένταξη νέων. Φέρουσα ικανότητα νήσου)

         • Κων. Σταματίου, Δικηγόρος ΔΝ

         • ΠερΔικ 2022, σ. 489-495

        • Περιβαλλοντικό αρχείο

         Επικοινωνία

         Το όνομά σας (απαραίτητο)

         Το email σας (απαραίτητο)

         Θέμα

         Το μήνυμά σας

         Αποστολή αντίγραφου στο email μου

         [recaptcha]

         Νόμος και Φύση

         Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
         για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

         nomosphysis@ath.forthnet.gr

         210 3620737

         Με την ευγενική χορηγία

         και της

         RF ENERGY