ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣτΕ 1037/2022 [Μη νόμιμη έγκριση δημιουργίας και περιβαλλοντικών όρων Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στην Ίο λόγω έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού]

   Περίληψη – Στην C-280/2018 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται μεταξύ άλλων, τα εξής: Βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 4, της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ 2012, L 26), στο ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει…

  • ΣΤΕ 1924/2021 [ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΟΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ]

    Περίληψη  – Ο καθορισμός των χρήσεων του υδάτινου αποδέκτη με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων του σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων μπορεί να εξελίσσονται παράλληλα, αμφότερες δε οι πράξεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τελικώς εκδιδόμενη άδεια διαθέσεως των επεξεργασμένων λυμάτων στον υδάτινο αποδέκτη. Εξάλλου, η πράξη με την οποία καθορίζεται χρήση…

   • Βιβλιοπαρουσίαση: Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος

    • Ν. Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ.Ν.

    Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος, Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης – Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2021, σελ. 395 Παρουσίαση: Νικόλαος Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ.Ν.   Το παρουσιαζόμενο βιβλίο παρουσιάζει με εξαιρετικό τρόπο την αντιμετώπιση, από το δίκαιο του περιβάλλοντος (διεθνές, ενωσιακό και ελληνικό) των γενετικών πόρων: οποιουδήποτε, δηλαδή, υλικού…

   • Κείμενα

   • Airbnb ως χρήση γης: κατοικία ή τουρισμός;

    • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Δικηγόρος – Καθηγητής Ε.Μ.Π.

    Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το νομοθετικό πλαίσιο για τη βραχυχρόνια μίσθωση αποτυπώνεται στους νόμους 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240), 4495/2017 (ΦΕΚ Α΄ 167) και 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74). Στις αιτιολογικές εκθέσεις των παραπάνω νόμων αναφέρονται κυρίως οι οικονομικοί λόγοι, ως γενεσιουργός αιτία θέσπισής τους καθώς επίσης και ως βασικό κίνητρο, προκρίνεται μία φορολογική αντιμετώπιση ως μοναδική αντίληψη…

   • Από τις αστικές χρήσεις με τον πολεοδόμο, στις χρήσεις γης της Νatura 2000 με τον περιβαλλοντολόγο;

    • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Καθηγητής ΕΜΠ

    1. H Ελλάδα έχει εντάξει στο δίκτυο Natura 2000 συνολικά 446 περιοχές(YA 50743/2017, ΦΕΚ 4432/Β/2017). Από αυτές, 265 περιοχές έχουν οριστεί ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) σύμφωνα με την Οδηγία των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και 207 έχουν χαρακτηρισθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την Οδηγία για τα πτηνά (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε με…

   • Νομολογία

   • ΣτΕ 86/2023 [Νόμιμη απόφαση για την παραχώρηση εκμετάλλευσης δημοσίων δασών σε ΔΑΣΕ]

     Περίληψη – Η προσβαλλόμενη πράξη είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, εφόσον η Διοίκηση, στο πλαίσιο της σχετικής ευρείας διακριτικής της ευχέρειας, κατέληξε στην παραχώρηση εκμεταλλεύσεως των δημοσίων δασών στους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας ΠΕ Καστοριάς μετά από ειδική και λεπτομερή συνεκτίμηση και αξιολόγηση όλων των νομίμων στοιχείων και, ειδικότερα, αφού ελήφθησαν υπόψη και συνεκτιμήθηκαν οι πίνακες…

    • ΣτΕ 85/2023 [Νόμιμη απόρριψη πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου]

      Περίληψη – Εν προκειμένω, δεν προκύπτουν οι ειδικοί πολεοδομικοί λόγοι που υπαγορεύουν την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τη μετατόπιση των οικοδομικών γραμμών και, συνακόλουθα, τη μείωση των προκηπίων εντός του ΟΤ, συνοδεύουν το σχέδιο προκύπτει ότι η ρύθμιση αποσκοπεί προεχόντως στην εξασφάλιση της δυνατότητας ανοικοδομήσεως ακινήτου και στην αποφυγή προσκυρώσεως ή τακτοποιήσεώς ή ανταλλαγής…

     • ΣτΕ 47/2023 [Νόμιμη ένταξη επενδυτικού σχεδίου ΑΣΠΗΕ στις διαδικασίες των Στρατηγικών Επενδύσεων]

       Περίληψη – Kατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4608/2019, με τις οποίες επιχειρήθηκε να ανασχηματιστεί το νομοθετικό πλαίσιο για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων του ν. 3894/2010, η Δ.Ε.Σ.Ε., η οποία έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα για την υπαγωγή της επένδυσης στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων, μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνει υπόψη της, είναι και η προστασία…

      • Επικαιρότητα

      • Επιστημονική Εκδήλωση – Βιβλιοπαρουσίαση: Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Β. Βρετού “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση, Ombudsman & Μελλοντικές Γενεές”

        Οι Εκδόσεις Mπαρμπουνάκη διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της κας  Βασιλικής Βρετού, Δρ Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών,  Δικηγόρου, Ειδικής Επιστήμονος στο Συνήγορο του Πολίτη. Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση, Ombudsman & Μελλοντικές Γενεές,   την  Παρασκευή  11 Νοεμβρίου 2022   και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών  (Aκαδημίας 60)   ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Μαρία Καραμανώφ,  Αντιπρόεδρος του…

       • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων για την Ευθύνη στο Περιβάλλον»

         Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE PROFILE διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα: «Προώθηση Οικονομικών Εργαλείων για την Ευθύνη στο Περιβάλλον», την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022, από ώρα 09:00 έως 15:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων στο κτίριο του ΥΠΕΝ, Μεσογείων 119. Δείτε εδώ την επιστολή και…

        • Επισκόπηση τύπου

        • Η πεζοπορία ως δραστηριότητα υπαίθριας αναψυχής. Το πολύπτυχο της θεσμικής ρύθμισης

         • ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΟΙΡΑ, Καθηγήτρια Παν/μίου Δυτ. Αττικής

         • Δημ. Μυλωνόπουλος, Καθηγητής Παν/μίου Δυτ. Αττικής

         • ΠερΔικ 2022, σ. 542-552

        • Εθνικός Κλιματικός Νόμος: Μια πρώτη χαρτογράφηση και αξιολόγηση

         • Ιω. Βασιλοπούλου, Δικηγόρος

         • Ιφ. Τσακαλογιάννη, Δικηγόρος

         • ΠερΔικ 2022, σ. 513-524

        • Η δικονομία του ΕΔΔΑ εν εξελίξει για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μέσα από τις διαπολιτειακές δεσμεύσεις ενός κοινού δημοσίου συμφέροντος

         • Μιχαήλ Παπαγεωργίου, ΔΝ - Δικηγόρος

         • ΠερΔικ 2022, σ. 533-541

        • Περιβαλλοντικό αρχείο

         Επικοινωνία

         Το όνομά σας (απαραίτητο)

         Το email σας (απαραίτητο)

         Θέμα

         Το μήνυμά σας

         Αποστολή αντίγραφου στο email μου

         [recaptcha]

         Νόμος και Φύση

         Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
         για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

         nomosphysis@ath.forthnet.gr

         210 3620737

         Με την ευγενική χορηγία

         και της

         RF ENERGY