ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεματικές ενότητες

 • Διοίκηση και Πολιτικές
 • Κλιματική Αλλαγή
 • Περιβαλλοντική Εκτίμηση
 • Περιβαλλοντική Ευθύνη
 • Πολεοδομία - Χωροταξία
 • Πολιτιστικό Περιβάλλον
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Διάφορα
 • Πρόσφατες καταχωρήσεις

 • ΣτΕ 1037/2022 [Μη νόμιμη έγκριση δημιουργίας και περιβαλλοντικών όρων Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στην Ίο λόγω έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού]

   Περίληψη – Στην C-280/2018 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται μεταξύ άλλων, τα εξής: Βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 4, της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ 2012, L 26), στο ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει…

  • ΣΤΕ 1924/2021 [ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΟΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ]

    Περίληψη  – Ο καθορισμός των χρήσεων του υδάτινου αποδέκτη με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων του σταθμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων μπορεί να εξελίσσονται παράλληλα, αμφότερες δε οι πράξεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τελικώς εκδιδόμενη άδεια διαθέσεως των επεξεργασμένων λυμάτων στον υδάτινο αποδέκτη. Εξάλλου, η πράξη με την οποία καθορίζεται χρήση…

   • Βιβλιοπαρουσίαση: Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος

    • Ν. Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ.Ν.

    Οι γενετικοί πόροι στο δίκαιο του περιβάλλοντος, Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης – Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2021, σελ. 395 Παρουσίαση: Νικόλαος Ρόζος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ.Ν.   Το παρουσιαζόμενο βιβλίο παρουσιάζει με εξαιρετικό τρόπο την αντιμετώπιση, από το δίκαιο του περιβάλλοντος (διεθνές, ενωσιακό και ελληνικό) των γενετικών πόρων: οποιουδήποτε, δηλαδή, υλικού…

   • Κείμενα

   • Από τις αστικές χρήσεις με τον πολεοδόμο, στις χρήσεις γης της Νatura 2000 με τον περιβαλλοντολόγο;

    • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Καθηγητής ΕΜΠ

    1. H Ελλάδα έχει εντάξει στο δίκτυο Natura 2000 συνολικά 446 περιοχές(YA 50743/2017, ΦΕΚ 4432/Β/2017). Από αυτές, 265 περιοχές έχουν οριστεί ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) σύμφωνα με την Οδηγία των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και 207 έχουν χαρακτηρισθεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) σύμφωνα με την Οδηγία για τα πτηνά (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε με…

   • H προστασία του περιβάλλοντος κατά την ΕΣΔΑ και την ΑΣΔΑ

    • ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΚΑΚΗ, Ασκούμενη Δικηγόρος, LL.B, LL.M. Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

    Περίληψη Η σχέση των θεμελιωδών δικαιωμάτων με την προστασία του περιβάλλοντος είναι αναμφισβήτητη. Στο παρόν άρθρο παρατίθενται η εξέλιξη, υπό τη νομολογία του ΕΔΔΑ, της προστασίας του περιβάλλοντος από τα ήδη κατοχυρωμένα στην ΕΣΔΑ δικαιώματα, ενόψει της απουσίας ρητής πρόβλεψης του δικαιώματος σε ένα υγιές περιβάλλον (Μέρος Ι). Συγκριτικά εξετάζεται προάσπιση του περιβάλλοντος από το…

   • Νομολογία

   • ΣτΕ 1037/2022 [Μη νόμιμη έγκριση δημιουργίας και περιβαλλοντικών όρων Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στην Ίο λόγω έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού]

     Περίληψη – Στην C-280/2018 απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται μεταξύ άλλων, τα εξής: Βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 4, της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ 2012, L 26), στο ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει…

    • ΣτΕ 932/2022 [Νόμιμη ΥΑ/ΥΠΟΑ για την έγκριση υπό όρους μελετών για δημιουργία σύνθετου τουριστικού καταλύματος στις Μπενίτσες]

      Περίληψη – Δεδομένου ότι προστατευόμενο στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου των μνημείων συνιστά και η ανεμπόδιστη θέαση αυτών, αλλά και ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής, η οποία τελεί σε άμεση οπτική επαφή με τα μνημεία και είναι αναγκαία για την ανάδειξή τους, πρέπει περαιτέρω να ερευνάται και αν η απόσταση του έργου από…

     • ΣτΕ 829/2022 [Νόμιμη ΑΕΠΟ για μονάδα πετρελαιοειδών και επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων]

       Περίληψη – Τόσο στην ΑΕΠΟ όσο και στις συνοδεύουσες αυτήν μελέτες του φακέλου τροποποίησης καθορίζονται με σαφήνεια οι έκτακτες περιπτώσεις, στις οποίες επιτρέπεται εξαιρετικούς, ως έσχατο μέτρο και μέχρι την αποκατάσταση των κανονικών συνθηκών λειτουργίας της μονάδας, η διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στη θαλάσσια περιοχή πλησίον της εγκατάστασης της μονάδας. Συγκεκριμένα, η εξαιρετική αυτή…

      • Επικαιρότητα

      • ΠΕ ΣτΕ 20/22 [Καθορισμός ύψους και λοιπών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή Μακρυγιάννη/ Κουκάκι του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων]

        Δημοσιεύθηκε από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ το Πρακτικό Επεξεργασίας “Καθορισμός ύψους και λοιπών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή Μακρυγιάννη/Κουκάκι του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων”.   Δείτε εδώ το Π.Ε.

       • Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα : “Τοπίο και Χωρικός Σχεδιασμός”

         Την Πέμπτη 17.2.2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Τοπίο και Χωρικός Σχεδιασμός» που συνδιοργάνωσαν η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Χωροταξίας και Πολεοδομίας (ΕΕΔΙΠΟΧ), η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και η Med INA. Η ημερίδα επανέφερε στη συζήτηση το θέμα του Τοπίου ενόψει της ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο στο ελληνικό δίκαιο (Ν. 3827/…

        • Επισκόπηση τύπου

        • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

         • ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ, Επ. Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας

         • ΠερΔικ 2021, σ. 162-175

        • ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

         • Μαρία Γαβουνέλη, Αν. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

         • ΠερΔικ 2021, σ. 153-161

        • ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕ 2316/2020 (ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΔΑΣΙΚΗ ΈΚΤΑΣΗ – ΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ)

         • Κατερίνα Παπαδοπούλου, Διδάκτωρ ΔΔ

         • ΘΠΔΔ 2021, σ. 486-488

        • Περιβαλλοντικό αρχείο

         Επικοινωνία

         Το όνομά σας (απαραίτητο)

         Το email σας (απαραίτητο)

         Θέμα

         Το μήνυμά σας

         Αποστολή αντίγραφου στο email μου

         [recaptcha]

         Νόμος και Φύση

         Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
         για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

         nomosphysis@ath.forthnet.gr

         210 3620737

         Με την ευγενική χορηγία

         και της

         RF ENERGY