Αρχείο για: Απρίλιος, 2018

ΣτΕ 850/2018 [Νόμιμη απόφαση δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων]

  • Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

  • Χωρίς κατηγορία

  • Download PDF

Περίληψη -Από τον προϊσχύσαντα Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το δημοτικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κανονιστικών πράξεων σχετικών με τη χρήση και τη λειτουργία δημοτικού κοιμητηρίου, τροποποιώντας τον ήδη ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας αυτού, μετά από εκτίμηση των συνθηκών που επικρατούν και των γενικότερων αναγκών των δημοτών. Εξάλλου, η παύση για το μέλλον της λειτουργίας…