Χωρίς κατηγορία

ΣτΕ 1512/2017 [ΑΕΠΟ για μετεγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας]

  • nomos.Ph.Admin,

  • Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

  • Χωρίς κατηγορία

Περίληψη

-Η χωροθέτηση μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας δεν επιτρέπεται πάνω από λειμώνες του είδους Posidonia oceanica, οπουδήποτε και να βρίσκονται, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο είδος προστατεύεται αυτοτελώς, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται σε τόπο κοινοτικής σημασίας.

-Προβάλλεται ότι η εγκατάσταση της εν λόγω μονάδας ίιχθυοκαλλιέργειας στην προτεινόμενη περιοχή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το προαναφερθέν Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες και έχει εκδοθεί κατά παράβαση της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας διότι η εν λόγω περιοχή βρίσκεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR3 00005 «Σούνιο-Νησίδα Πατρόκλου και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη», στην οποία απαντώνται υποθαλάσσια λιβάδεια Ποσειδωνίας. Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης
προϋποθέσεως, διότι, πάντως, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το  πραγματικό της υποθέσεως,  οι προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν προεχόντως ενόψει εγγράφου του Διευθυντή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., σύμφωνα με το οποίο κατά τη χαρτογράφηση των θαλάσσιων περιοχών του δικτύου Natura 2000, στην προτεινόμενη θέση μετεγκαταστάσεως της επίμαχης μονάδας δεν’ υπάρχουν υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνΐας, το γεγονός δε ότι η επίμαχη θαλάσσια έκταση στην οποία προτείνεται η μετεγκατάσταση της μονάδας εμπίπτει εντός του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 δεν αποκλείει, αυτό καθεαυτό, κατά το άρθρο 7 παρ. 2 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες, την εγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας.

-Η προσβαλλόμενη πράξη εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων αιτιολογείται κατ’ αρχήν νομίμως και επαρκώς καθ’ όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων από τή λειτουργία της επίμαχης μονάδας στό άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής. Συνεπώς, ο λόγος με τον οποίο προβάλλεται, αορίστως άλλωστε, ότι η προσβαλλόμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και οικεία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με γνωμοδότηση καθηγητή χημείας περιβάλλοντος χημικής ωκεανογραφίας, το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται στο δικόγραφο προσθέτων λόγων σε εισαγωγικά, «έχουν σοβαρές ελλείψεις και ασάφειες, και έχουν εκδοθεί κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ το περιεχόμενό τους δεν είναι επαρκές, ελλείψεις οι οποίες καθιστούν την Ε.Π.Ο. ακυρωτέα» είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου μάλιστα και του ότι δεν προβλήθηκαν ειδικότεροι τεκμηριωμένοι ισχυρισμοί στη Διοίκηση κατά το στάδιο της διαβουλεύσεως, οι οποίοι έμειναν αναπάντητοι.

Πρόεδρος: Χρ. Ράμμος
Εισηγητής: Ελ. Μουργιά

Tο πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της από το Δικαστήριο.